OCR Output

Lägenheten är bevillningstaxerad och saluvärderad till
3,000: kronor.

De, som hafva fordringar, som böra ur fastigheten utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen. iaktagas, äga att sin
rätt därvid bevaka. |

Skellefteå kronofogdekontor den 3 Maj 1906.
Alarik Dalqvist.»

Uppläses i kyrkorna uti Örträsks och Bjurholms socknar.

N:o 115. På begäran intages följande

»Kungcörelse.

Sedan uppå ansökning af Mo och Domsjö Aktiebolag
Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län förordnat
Höjtmanten R frik Vedberg att med biträde förrätta sådan syn,
som omförmäles i 8 I Kungl. Maj:ts nådiga flottningsstadga den
30 December 1850, uti följande vattendrag. för deras upplåtande
till allmän flottled: 1:0) Vänjaurbäcken från Granön till Öreälf
med dess tillflöde Sonen från Selsmyran till bäckens utlopp
i Vänjaurbäcken; 2:0) Sandsjöbäcken från Storsandsjön till bäckens
utlopp i Örträsket; 3:o) Tellvattsbäcken från Stora Tellvattnet
till bäckens utlopp i Vargån, samt berörde förrättning numera
fullgjorts, får jag, på order af Konungens Befallningshafvande,
härmed kalla vederbörande strand-, bro-, fiske- och vattenverks¬
ägare samt andre, hvilkas rätt kan vara af frågan beroende,
lördagen den 16 nästkommande Juni månad klockan 10 f.
infinna sig inför mig å gästgifvaregården i Örträsk för sit LArer
det höras, om de akta nödigt.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 3 Maj 1906.
Nils Kruse.»
Umeå, i Landskansliet, den 14 Maj 1906.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1906, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.