OCR Output

+

ställa laga skifte å hemmanet '"/e« mtl N:o 1 Jakobsfors i Byske
socken; Och varder, jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 "November 1866, öfriga delägare, dem för
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit i Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen 1 Byske distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Bkellefteå tingslag.
N:o 114. På begäran intages följande
»Kun&oörelse.

Enär vid köpeskillingslikvid denna dag inroparen icke
erlagt köpesumman för den 8 sistlidne Mars exekutivt försålda,
handlanden Per Lundmarks konkursmassa tillhöriga lägenheten
Tomtebo N:o I, afsöndrad från "ie mt! Byske N:o 1 i Byske
socken, varder exekutiv auktion ånyo utlyst att å nämnda fastig¬
het hållas i Byske sockenstuga fredagen den 8 nästkommande
juni kl IL fm,

Taäsenbeten, som innehåller en ytvidd af '/+ hektar, är
bebyggd med:

Manngårdsbyggnad ar timmer och plank, uppförd 1 villa
stil på stenfot, inredd i kök och serveringsrum med skafferier,
matsal och salong med tambur, förmak samt kontor med brand¬
fritt kassahvalt. I öfre våningen äro inredda tre rum. Under
byggnaden finnes stenkällare.

Bagarstuga med bageri och kammare, samt därmed i vin¬
kel sammanbygd uthuslänga, innehållande iskällare, vedbod, två
redskapslider, en mangelbod, ladugård, stall, två hölider, m. m.

En mindre fristående matbod.

Byggnaderna befinna sig i ganska godt skick.

Lägenheten har ett vackert fö för handelsrörelse centralt
läge vid Byske älf i vägknuten mellan stora kustlandsvägen och
vägen till Ytterstforsverken och Furuögrunds hamn.