OCR Output

3

åliggande det t. f£f. Kronolänsmannen i Byske distrikt att hit
inkomma med bevis om denna kungörelses uppläsande i sagda
sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 11i. Alldenstund Aktiebolaget Robertsfors härstädes
sökt förordnande för Kommissionslandtmätaren Bertil Lagerqvist
att verkställa laga skifte å Graffors by i Bygdeå socken, varder,
jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den
9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit uti Bygdeå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Krono¬
länsmannen i Bygdeå distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 112. Sedan Johan Hansson och Maria Sofia Hansson
härstädes anhållit om förordnande för vice Kommissionslan dtmä¬
taren S. J. Johanson att verkställa laga delning å alla egorna
till hemmanet ”/s: mtl N:o 1 Kassjö i Umeå socken, Varder,
jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den
9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Umeå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannep i Umeå norra distrikt att hit insända bevis
om denna kungörelses uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 113. Aktiebolaget Storfors har härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att verk¬