OCR Output

2

nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit uti Burträsks sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen 1 Burträsks distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagda
sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 109. Erik Eriksson och Amandus Eriksson hafva
härstädes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
Fritiof Andersson att verkställa laga klyfning å hemmanet ?'/25e
mtl N:o 1 Lundfors i Byske socken; Och varder, jämlikt 13 $i
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit uti Byske sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
dene 1 valet af förrättningsman; åliggande det t. f. Kronoläns¬
mannen i Byske distrikt att hit insända bevis om denna kungö¬
relses uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 110. Enär David Lindström härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren Fritiof Andersson att
verkställa laga klyfning å hemmanet !7/s6 mtl N:o 1 Blåfors i
Byske socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit
uti Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;