OCR Output

Konungens Befallnngshalvandes 1 Västerbottens lån
Kungörelser

rr Fä 00

Ser. B. Landskansliet. N:ris 107—115.

Uppläses i Umeå och Wännäs socknars kyrkor.

N:o 107. Karl Granström, Johan Persson, LL. AA. Beörsson,
Jonas Jonsson, Carl Granberg, Erik Forsman, Johan Oskar
Nilsson, Jonas Persson, Nils Persson, Per Sandström, Nils Nilsson,
Nils Sandström, Edolf Brändström, Alfred Brändström, Frans
Brändström, Jonas Johansson, Adolf Jonsson, Jonas Palmgren,
Johan Wallin, Per Persson och Leorard Eriksson hafva härstädes
anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren 'Tycko
Bergman att förrätta laga skifte å de till Ansmarks by i Umeå
socken hörande, i Wännäs socken belägna utskiften, hvilka vid
laga skiftet å byn blifvit afsatta såsom byns samfälligheter;
Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skif¬
tesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit inom
Umeå och Wännäs socknars kyrkor uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmännen i Umeå södra och
Wännäs distrikt att hit inkomma med bevis om denna kungörelses
uppläsande i respektive kyrkor.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 108. Som Jonas Nilsson härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren E. J. Hedman att verk¬
ställa laga klyfning å hemmanet ?/16 mtl N:o 1 Forsnäs i Bur¬
träsks socken, varder, jämlikt 13 $S i Kungl Majs förnyade