OCR Output

my

2
alt, vid aälventyr at talans förlust, inom tolt dagar, sedan
denna kungörelse blifvit uti Bygdeå sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
dene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen
i Bygdeå distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses
uppläsande i sagda sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 7 Maj 1906.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.