OCR Output

Konungens bekalningshalvantes I Västerbottens Tån
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 104—106.

Uppläses 1 Degerfors sockens kyrka.

N:o 104. C. G. Pettersson och K. Abrahamsson hafva
härstädes anhållit om förordnande för v. Kommissionslandtmä¬
taren S. J. Johanson att verkställa laga klyfning å hemmanet
5/128 mtl N:o 1 Hällnäsi Degerfors socken; Och varder, jämlikt 13 $i
Kunvgl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar,
sedan denna kungörelse blifvit uti Degerfors sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen 1 Degerfors distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagda sockens kyrka.

N:o 105. Härstädes har anmälts, att till syssloman hos
Ångermanälfvens flottningsförening inom Västerbottens län ut¬
setts Kronolänsmannen O. I. Dahl i Fredrika.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 106. Som Aug. Wahlström och C. L. Wahlström
härstädes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
M. Bergstedt att verkställa laga klyfning å hemmanet ”/16 mtl
Litt. A och BN:o1 Rickleåi Bygdeå socken, varder, jämlikt 13$iKunegl.
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, £
riga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,