OCR Output

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 102. HEnär Erik Olofsson härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verk¬
ställa laga skifte å alla ägorna till hemmanet ?/e+ mantal N:o 1
Sunnantorp i Umeå Socken, varder, jämlikt 138 af Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att vid
äfventyr af talans förlust, inom åtta dagar, sedan denna kungö¬
relse blifvit uti Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden uti valet af för¬
rättningsman; åliggande det fKronelinsmnnen i Umeå norra di¬
strikt att hit inkomma med bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses uti kyrkorna i Malå och Norsjö tingslag.
N:o 103. Författningsenligt intages följande
»FKH un&gcrelse.

Å exekutiv auktion, som tisdagen den 22 nästkommande
maj Kd 2 på dagen förrättas å Malå och Norsjö härads tings¬
ställe i Norsjö by, försäljes bagaren P. J. Svensson tilllhöriga
lägenheten Erikslund, afsöndrad från ”/ea4 mantal Boliden N:o 1
i Norsjö socken.

Lägenheten utgöres af en tätt intill Bastuträsks järnvägs¬
station och allmänna landsvägen till Skellefteå belägen byggnads¬
tomt om 2,000 kvadartmeter, med därå uppförda åbyggnader.

Byggnaderna utgöres af:

1:o) Mangårdsbyggning af liggande timmer under tak af
asfaltpapp i två våningar, af hvilka den nedre är föllstandiet
inredd och indelad i förstuga, kök och fem rum, samt den öfre
försedd med golf, tak och fönster, men i öfrigt oinredd och in¬
delad i sju rum.

2:o) Uthusbyggning, indelad i förstuga, tre rum, magasin,
stall, port, vedbod och hemlighus.