OCR Output

2

ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talang förlust, inom tolf dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökanden 1 valet af förrätt¬
ningsman ; åliggande det Kronolar mannen 1 Bygdeå distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o Il0L Med förmälan, att batvar alf, där flottning af ålder
allmänneligen idkats och flottled sålunda fortfarande skulle vara
bibehållen, under senare tid delvis reglerats för flottningens be¬
drifvande och för ändamålet, bland annat, indelats i sex distrikt,
af hvilka de fem första distrikten voro afsynade och godkända,
hvaremot regleringen af sjätte distriktet för närvarande vore före¬
mål för Konungens Befallningshafvandes pröfning, har Norafjer¬
dens Nya ångsågsaktiebolag på grund häraf och då timmer, som
utsläpptes i de öfre distrikten, Ao passera genom sjätte distrik¬
tet för att kunna tillgodogöras vid hafvet, uti en hit ingifven
skrift anhållit, att, enär bolaget hade en mängd timmer afver¬
kadt, som borde innevarande år framflottas genom Säfvar elfs
sjätte distrikt, samt väsentlig skada skulle tillskyndas bolaget
genom uppehåll med flottningen däraf, Konungens Befallnings¬
hafvande måtte för innevarande år meddela bolaget tillstånd att
bedrifva timmerflottning i Säfvar älfs sjätte distrikt; Och varder,
jämlikt 7 $ i flottningsstadgan den 30 December 1880, vederbö¬
rande strand, bro-, fiske- och vattenverksägare samt andre, hvilkas
rätt kan vara af frågan beroende, härigenom förelagdt att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i Säfvars sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de hafva något mot ansökningen att erinra.

Det åligger Länsmannen i BNäfvars distrikt att befordra
denna kungörelse till uppläsning i NSäfvar sockens kyrka samt
däröfver hit insända bevis.