OCR Output

Kommeens Befallningshatvandes Västerbottens Tan
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 98—103.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 98. Emma Johansson dels för egen del och dels så¬
som befullmäktigt ombud för Erik Johansson Hedlund samt C.
J. Lindberg och Joh. Johansson hafva härstädes anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren John A. Petersson
att verkställa laga skifte å alla ägorna till hemmanet ??/e+ man¬
tal Hedvik i Lycksele socken; Och varder, jämlikt 13 $i Kungl.
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna
kungörelse blifvit uti Lycksele sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Lycksele södra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.

N:o 99. Enligt härstädes gjord anmälan har till syssloman
för Essåns flottningsförening blifvit utsedd Hemmansägaren E.
Westerlund i Björksele.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 100. Som Otto Lundberg härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verk¬
ställa laga klyfning å alla ägorna till hemmanet ”/s. mantal N:o 6
Rickleå i Bygdeå socken, varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga del¬