OCR Output

2

förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar,
sedan denna kungörelse blifvit uti Säfvars sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
dene uti valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsman¬
nen i Säfvars distrikt att hit inkomma med bevis om denna kungörel¬
ses uppläsande i Säfvars sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 23 April 1906.

H. Biörklund.

Arv. Almqvist.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.