OCR Output

Konunscens Belallninoshafvandes 1 Västerbottens län
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 95—97.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 95. Wiktor Johansson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren M. Moörtsell att verk¬
ställa laga delning å alla ägor till !/128 mantal N:o 3 Kågeträsk
i Skellefteå socken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen 1 Skellefteå
Norra distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagda sockens kyrka.

N:o 96. Enligt härstädes gjord anmälan, har till sysslo¬
man inom Västerbottens län för Ångermanälfvens flottnings¬
förening blifvit utsedd Inspektoren Markus Markusson i Åsele.

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 97. Som C. J. Hammarstedt, August Strandberg och
Lars Anton Larsson härstädes anhållit om förordnande för Kom¬
missionslandtmätaren J. Gezelius att verkställa laga skifte å alla
ägorna till hemmanet Bodnäs i Säfvars socken, varder, jämlikt
13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 Novem¬
ber 1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom