OCR Output

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

NO 092 oN Gust: Boström, J. Petter Persson och FE. 0.
Wikström hafva härstädes anhållit om förordnande för v. Kom¬
missionslandtmätaren C. H. Huss att verkställa laga delning å
rotejorden till Soldatroten N:o 56 Fyr i Uttersjö by af Löfångers
socken; Öch varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9: November 1866, öfriga delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Löf¬
ångers sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman; ålig¬
gande det Kronolänsmannen i Löfångers distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Wannäs sockens kyrka.

N:o 93. Som Nils Abramsson härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren T. Bergman att verk¬
ställa laga klyfning af alla ägorna till hemmanet ?/,, mantal litt.
Ea N:o 5 Spöland i Wännäs socken, varder, jämlikt 13 i Kungl.
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Wännäs sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Wännäs distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagda
sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 94. Uppå därom af inspektoren A. F. Ehnebom gjord
ansökning har Konungens Befallningshafvande genom resolution
den 95 uti innevarande månad meddelat honom tillstånd att uti
en Umans och Vindelns strömrensningsförlagsaktiebolag tillhörig,
i Degerfors by och socken belägen källare under en tid af fem
år förvara på en gång högst 200 kg. dynamit, 5 kg. krut, 3 kg.