OCR Output

Ionunscens Befallnmoshalvandes + Västerbottens tän
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 90—394.
Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

N:o 90. Sedan Oskar Normark härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att verkställa
laga klyfning å hemmanet ?/,, mantal Petikträsk N:o 1 i Norsjö
socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, 'dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, alt vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Nor¬
sjö sockens kyrka uppl hit inkomma med yttrande, huruvida
de förenva sig med sökanden i valet af förrättningsman,; åliggande
det Kronolänsmannen i Norsjö distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande 1 sagda sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 91. Erik Olofsson och Olof Olofsson hafva härstädes
anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren P. V.
Gawell att verkställa laga klyfning å hemmanet ”/s, mantal N:o
I Klabböle, med ägor i Kasamarks by, i Umeå socken; Öch var¬
der, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 November 1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
åtta dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Umeå Norra distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagda sockens kyrka.