OCR Output

4

N:o 89. Författningsenligt intages följande
»Kungörelse.

Vid denna dag af Malå och Norsjö tingslags Ägodel¬
ningsrätt fastställd hemmansklyfning ar Ditt BG: mel Qvam¬
marnäs N:o 1 i Norsjö socken har bestämts, att ståndskogslikvid
skall utgå af ägolotten Litt. Ba med tvåtusenaderton ngr 69
öre och af ofRen Litt. Bb med fyratusenfemhundrafyrtio kro¬
nor 06 öre, att utgöras in natura inom fem år efter förrättningens
fastställelse.

Tingshuset i Norsjö by den 19 Mars 1906.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:

Fritz Brock.>
Umeå, i Landskansliet, den 5 April 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.