OCR Output

3

i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid afventyr af talans förlust, inom fjörtön dagar,
sedan denna kungörelse blifvit uti Skellefteå sockens kyrka upp¬
Jäst, hit Ge med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det SKronoläns
mannen i Skellefteå Norra distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.

N:o 87. Johan Hällman har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren V. Th. Stein att verk¬
ställa laga klyfning af alla ägorna till hemmanet 3 !/, seland N:o
1 Norrbyn i Nordmalings socken, Och varder, jämlikt 13 6 i
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr at talans förlust, inom tfolf dagar,
sedan denna kungörelse blifvit uti Nordmalings sockens kyrka
uppläst, Mit inlsomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen 1 Nordmalings distrikt a hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande 1 sagda sockens kyrka.

N:o 88. Till vederbörlig kännedom offentliggöres följande
»KuprScrelse.

Vid denna dag af Malå och Norsjö tingslags Ägodelnings¬
rätt fastställd hemmansklyfning af Litt. Be, ”/;, mtl N:o 2, i Nor¬
sjö socken, har bestämts, att ståndskogslikvid skall utgå af ägo¬
lotten Litt. Beb med etthundratrettio kronor 6 öre och af ägo¬
lotten Litt. Bec med fjorton kronor 17 öre, att utgöras in natura
inom tre år efter förrättningens fastställelse.

Tingshuset i Norsjö by den 19 Mars 1906.

På Ägodelnings-Rättens vägnar:

Fritz Brock.»