OCR Output

2

Uppläses i Umeå och Wännäs socknars kyrkor.

N:o 84. Daniel Ström har härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren Magnus Bergstedt att verk¬
ställa laga klyfning å alla ägorna till hemmanet ”/,.. mtl N:o 1
Strand i Wännäs socken, med ägor i Brattby, Umeå socken; Och
varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 November 1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
tolf dagar, sedan denna kungörelse blifvit uti Umeå och Wännäs
socknars kyrkor uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida
de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggan¬
de det Rs soläns nanna 1 Umeå Norra och Wännäs distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i respektive
kyrkor.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 89. HEnär Anders Jonsson härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att verkställa
laga klyfming åå hemmanet '/, mil N:o 8 Ersmark i Skellefteå
socken, varder, jämlikt 13 3 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, Ston delägare, dem förrätt
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, mom fjorton Fdasen sedan denna kungörelse blifvit uti
Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, hu¬
ruvida de förena sig med sökanden 1 valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Skellefteå Norra distrikt att hit
insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagda sockens
kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

NEO. 86 Som IK. W. Kärlsson och J. PP. Grönlund Har¬
städes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren M.
Mörtsell att förrätta laga klyfning å hemmanet ?!/.,, mtl N:ris
8 och 9 i Ersmarks by, Skellefteå socken, varder, jämlikt 13 8