OCR Output

Konungens: Befallninoshafvandes 1 Västerbottens lån
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 82-89.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 82. Alldenstund Isak Lindahl härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att
verkställa laga delning å alla ägorna till hemmanet ?/,, mtl Bod¬
byn No 1 Burträsks SR varder, jämlikt 13 S i Kunpel
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November, 1866, öf¬
riga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan
denna kungörelse blifvit uti Burträsks sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
den 1 valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen
1 Burträsks distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses
uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå, Nysätra, Säfvars och Holmsunds
kapellförsamlings kyrkor.

N:o 83. På därom af Aktiebolaget Robertsfors gjord an¬
sökning har Konungens Befallningshafvande enligt resolution den
19 nästlidne Mars förordnat, att vid in- och utgående genom
Sikeå hamn ångbåtar ej må, vid vite af tio kronor för vederbö¬
rande befälhafvare, framföras med större fart än tre sjömil i
timmen, då bolagets vid hamnen befintliga brädgårdar och kajer
passeras, hvilket härmed till allmänhetens kännedom och veder¬
börandes efterrättelse kungöres.