OCR Output

4

man; åliggande det Kronolänsmannen i Wännäs distrikt att hit
insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.

S ; Uppläses 1 Bygdeå sockens kyrka.

N:o 81. Uti en hit ingifven skrift har Aktiebolaget Ro¬
bertsfors, då i Konungens Befallningshafvandes utslag den 25
April 1905 angående Dalkarlsåns uploads till allmän fottled
föreskrifna byggnader blifvit utförda och afsynade, men afsy¬
ningsinstrumentet ännu icke af vederbörande syneförrättare till
Konungens Befallningshafvande aflämnats, anhållit om särskildt
tillstånd att under innevarande år verkställa timmerflottning i
vattendraget; Och varder, jämlikt 7 8 i flottningsstadgan den 30
December 1880, vederbörande strand-, bro-, fiske- och vatten¬
verksägare samt andre, hvilkas rätt kan vara af frågan beroende,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i ofvannämnda
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de mot an¬
sökningen hafva något att erinra.

Det åligger Länsmannen i Bygdeå distrikt att befordra
denna kungörelse till uppläsning i ofvan angifna kyrka samt
däröfver hit insända bevis.

Umeå, i Landskansliet, den 30 Mars 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.