OCR Output

3

ruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Lycksele södra distrikt att hit
insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.

Uppläses 1 Burträsks och Bygdeå socknars kyrkor.

N:o 79. Uti en hit ingifven skrift har Aktiebolaget Ro¬
bertsfors, enär de byggnader, som i enlighet med Konungens
Befallningshafvandes utslag den 3 Februari 1904 angående Sik¬
åns, Tallåns och Korfbäckens upplåtande till allmän fottled där¬
städes utförts, ännu icke blifvit afsynade, anhållit om särskildt
tillstånd att under innevarande år få verkställa timmerflottning
i berörda vattendrag; och varder, jämlikt 7 $ i flottningsstadgan
den 30 December 1880, vederbörande strand-, bro-, fiske- och
vattenverksägare samt andre, hvilkas rätt kan vara af frågan
beroende, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Bur¬
träsks och Bygdeå socknars kyrkor uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de mot ansökningen hafva något att erinra.

Det åligger Länsmännen i Burträsks och Bygdeå distrikt
att befordra denna kungörelse till uppläsning i respektive kyrkor
samt däröfver hit insända bevis.

Uppläses i Wännäs sockens kyrka.

N:o 80. Alldenstund Johan Lundström härstädes anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren P. V. Gawell att ut¬
staka rågången emellan sökandens hemman !/,,g mtl N:o 3 Spöland
samt Aug. Sandströms hemman om '/,, mtl uti samma by, Wän¬
näs socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga vederbörande, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom tolf dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit i Wännäs sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttran¬
de, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättnings¬