OCR Output

2

uti Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Skellefteå Södra distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 77. Uti en hit ingifven skrift har Aktiebolaget Ro¬
bertsfors, enär de byggnader, som i enlighet med Konungens
Befallningshafvandes utslag den 3 Februari 1904 angående Rick¬
Jeåns upplåtande till allmän flottled därstädes utförts, ännu icke
blifvit afsynade, anhållit om särskildt tillstånd att under inne¬
varande år verkställa timmerflottning i den del af vattendraget
ifråga, som ligger inom Burträsks socken; Och varder, jämlikt 7
8 i flottningsstadgan den 30 December 1880, vederbörande strand-,
bro-, fiske- och vattenverksägare samt andre, hvilkas rätt kan
vara af frågan beroende, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Burträsks sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de mot ansökningen hafva något att erinra.

Det åligger Länsmannen 1 Burträsks distrikt att befordra
denna kungörelse till uppläsning i ofvan angifna kyrka samt där¬
öfver hit insända bevis.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 78. Holmsunds Aktiebolag, Johan Johansson, C. J.
Lindberg och Emma Johansson hafva härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. EF. Johanson att verk¬
ställa laga skifte å alla ägorna till Hedviks by i Lycksele socken;
Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skif¬
tesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit uti
Lycksele sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, hu¬