OCR Output

Konungens Befallninoshalvandes 1 Västerbottens Tan
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 75—8I.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 75. Uti en hit ingifven skrift har Aktiebolaget Ro¬
bertsfors, enär de byggnader, som i enlighet med Konungens
Befallningshafvandes utslag den 3 Februari 1904 angående Rick¬
leåns upplåtande till allmän flottled därstädes utförts, ännu icke
blifvit afsynade, anhållit om tillstånd att under innevarande år
få verkställa timmerflottning i den del af vattendraget ifråga,
som ligger inom Bygdeå socken; Och varder, jämlikt 7 8 i flott¬
ningsstadgan den 30 December 1880, vederbörande strand-, bro-,
fiske- och vattenverksägare samt andre, hvilkas rätt kan vara af
frågan beroende, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i
Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, hu¬
ruvida de mot ansökningen hafva något att erinra.

Det åligger Länsmannen i Bygdeå distrikt att befordra
denna kungörelse till uppläsning i ofvan angifna kyrka samt
däröfver hit insända bevis.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 76. Alldenstund S. P. Nyström härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att verkställa
laga klyfning å hemmanet ?/,, mtl N:o 6 Hjoggböle i Skellefteå
socken, varder, jämlikt 13 $$ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af ta¬
lans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit