OCR Output

15

vikens Aktiebolags hemman Litt. A, för kr. 270: 15 å samma
bolags hemman Litt. H och för kr. 1,622: 83 å samma bolags
Litt. I; Dals Ångsågs Aktiebolag, Litt. DD. för. kr. 60069: 30R3
Sprängsvikens Aktiebolags bemman Litt. A; . Sprängsvikens Aktie¬
bolag TC PR för Er. 285: 17 å eget hemman Titt AA och för kr.
4 261: 87 å eget hemman Litt. E, och Spranssvikens Aktiebolag, Litt.
GG, för kr 123: 89 å egot hemman litt AA.

Lycksele den 27 Januari 1906.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:

F. G. Timelin.>

N:o 74. Till vederbörlig kännedom meddelas följande:

» Vid laga skifte å alla ägorna till hemmanet !”/s. mantal
Nio I Helsingfors i Lycksele SE hvilket skifte blifvit denna
dag af Lycksele lappmar ks tingslags Ägodelningsr att till efterrättelse
faststaldt, har beträffande Ständskopslikviden blifvit bestämdt,
att P. G. Ångström skulle äga syeDa 196 träd från A. H. Ång¬
ströms On Int BN TS fa fran EA Ångströms hemman
fint CR 125 mad från CN Ångströms hemman Litt. D, 75 träd
från AO Nilssons fatt Boch 200 frad fran HJ Granbergs
Litt. FP; att N. Ångström, Litt. D, skulle äga afverka 50 träd
från Litt. CO, Och É. Ä. Granberg, Pitt 25 träd från AA. 0.
Nilssons hemman Litt. E, allt inom tre år härefter.

Lycksele den 25 Januari 1906.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:
F, G. Timelin.>

Umeå, 1 Landskansliet, den 24 Mars 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.