OCR Output

14

att Hilma Sjöberg berättigats inom fem år härefter afverka skog
för: kr: 14:30 å KE: "Johanssons skifte.

Åsele den 27 Januari 1906.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:

. F,. G. Timelin.»

N:o 72. Till vederbörandes kännedom intages följande:

» Vid laga skifte å alla ägorna till hemmanet !!/« mantal
N:o I Tannfors i Lycksele socken, hvilket skifte blifvit denna
dag af Lycksele lappmarks Agodelningsrätt till etterrättelse fast¬
stäldt, har beträffande ståndskogslikviden blifvit bestämdt, att likvi¬
den skall reduceras till pänningar, men utgå 1 träd efter öfverens¬
komna priser, att afverkas inom tre år härefter, hvarefter likviden
så uppgjorts, att delägarne berättigats afverka skog: Leonard
JöHansson, Litt. AA, för kr. 229: 36 äå Nletrid Johanssons hem¬
man .Litt. B,. och Sandviks Åmngsågs Aktiebolag, Litt. C, för kr.
199: 68 å Litt. B och för kr. 1 82 TS AA Soffa Bäcklunds hem¬
man fvt. D.

Lycksele den 25 Januari 1906.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:

F. G. Timelin.>

N:o 73. Till vederbörandes kännedom kungöres följande:

> Vid laga skifte å ägorna till Öfre Rissjo by i Åsele
socken, hvilket skifte blifvit denna dag af Åsele lappmarks tings¬
lags Ägodelningsrätt till efterrättelse faststäldt, har beträffande
ståndskogslikviden blifvit bestämdt, att likviden skall reduceras
till pänningar, men utgå 1 träd enligt öfverenskomna priser, att
afverkas inom fem år härefter, hvarefter likviden så uppgjorts,
att delägarne berättigats afverka skog till följande värden: Sprängs¬
vikens Aktiebolag, Litt. B, för kr. 463: 16 å eget hemman Litt.
A; Dals Ångsågs Aktiebolag, Litt. C, för kr. 2,781: 30 å Sprängs¬