OCR Output

13

N:o 69. Författningsenligt kungöres följande:

» Vid laga skifte å alla ägorna till hemmanet 7/s2 mantal
N:o 1 Storbacken i Lycksele socken, hvilket skifte blifvit denna
dag af Lycksele lappmarks tingslags Ägodelningsrätt till efter¬
rättelse faststäldt, har beträffande ståndskogslikviden blifvit be¬
stämdt, att likviden skall reduceras till pänningar, men utgå i träd
efter öfverenskomna priser, att afverkas inom tre år efter den¬
sammas utstämpling, hvarefter likviden så uppgjorts, att delägarne
berättigats afverka skog: Johan Bernhard Nilsson, Litt. B, för kr.
957: 90-å Nils Bernhard Nilssons hemman Litt. A och förgkt.
188: 90 å Holmsunds Aktiebolags hemman Litt. C, samt Anton
Johansson, Litt. D, för kr 196: 25 å litt. C

Lycksele den 25 Januari 1906.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:

F. G. 'Timelin.»

N:o 70. Till vederbörandes kännedom meddelas följande:

» Vid laga klyfning af alla ägorna till hemmanet '"/128 mantal,
Litt. Bg, N:o 2 Skansholm i Vilhelmina socken, hvilken klyfning blif¬
vit denna dag af Åsele lappmarks tingslags Ägodelningsr att till efter¬
rättelse faststäld, har ståndskogslikviden så utfallit, att E. R. Holm¬
gren, Litt. Bgd, berättigats afverka 13 stycken hustimmer å J. P.
Dahlbergs skifte Litt. Bgb och 13 hustimmer å A. P. Holmgrens
skifte Litt. Bga, betygar.

Åsele den 27 Januari 1906.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:

F. G. Timelin.»>

N:o 71. Till vederbörlig kännedom offentliggöres följande:
» Vid laga klyfning af alla ägorna till hemmanet ?/e+ man¬
tal, Litt. Da, N:o 1 Hacksjö i Vilhelmina socken, hvilken klyf¬
ning blifvit denna dag af Åsele lappmarks tingslags Ägodelnings¬
rätt till efterrättelse faststäld, har ståndskogslikviden så utfallit,