OCR Output

12

blifvit denna dag af Åsele lappmarks tingslags Ägodelningsrätt till
efterrättelse faststäld, har ståndskogslikviden så utfallit, att N. Lind¬
gren berättigats inom två år härefter afverka skog för kr. 5,039: 57
och. J: As» .Holmström för kr. 1,903:59, båda å J.: A. Blahds skifte
Litt. Aaale.

Åsele den 27 Januari 1906.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:
F. G. Timelin.>

N:o 67. Enligt gällande föreskrift meddelas följande:

» Vid laga klyfning af alla ägorna till hemmanet ”/214 man¬
tal N:o 2 Bisksele, Litt. Ea, i Vilhelmina socken, hvilken klyf¬
ning blifvit denna dag af Åsele lappmarks tingslags Ägodeipings¬
rätt till efterrättelse faststäld, har ståndskogslikviden så utfallit,
att P. R. Sellström, Litt. Eaa, berättigats inom fem år härefter
afverka skog för kr. 746: 90 å C. A. Sellströms skifte Litt. Eab.

Åsele den 27 Januari 1906.
På Ägodelnings Rättens vägnar:
F. G. Timelin.»>

N:o 68. Författningsenligt offentliggöres följande:

» Vid laga klyfning af alla ägorna till hemmanet ?/s2 man¬
tal N:o 2 Skansholm, Tatt. BA) I lena socken, hvilken klyf¬
ning blifvit denna dag af Åsele lappmarks tingslags Ägodelnings¬
rätt till efterrättelse faststäld, har ståndskogslikviden så utfallit, att
delägarne berättigats inom tre år härefter afverka skog till följande
Färden. Ö. ÅA. Persson, Litt. Bdb, för kr. 87: 01 &åJ. A. Perssons Litt.
Bda, och J. A. Persson, Litt. Bde, för kr. 461: 41 a Litt Bda

Åsele den 27 Januari 1906.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:
F., G. Timelin.»>