OCR Output

11

N:o 65. I enlighet med gällande författningar intages
följande:

» Vid laga skifte å alla ägorna till Bure by i Sorsele socken,
hvilket skifte blifvit denna dag af Lycksele lappmarks tingslags
Agodelningsrätt till efterrättelse faststäldt, har beträffande stånd¬
skogslikviden blifvit bestämdt, att ersättningen skall beräknas i
pänningar, men utgå i träd efter angifna priser, att afverkas inom
fem år efter skedd utstämpling, hvarefter likviden så verkställts,
att delägarne berättigats afverka skog till följande värden: Oskar
Felix Jonsson, Litt. C, för kr. 232: 24-å J. A. Jonssons hemman
Litt. A, för kr. 2783: — å Jonas Hdvard Jonssons ätt Boch
för kr: 1,374: 39 å Gotthard Bäacklunds Litt. FF; Sammel Bäck:
lund, Litt: D, för kr. 430: 45 å Litt: .F) för Er 390: 044 Joan
Mattssons Litt. M, för kr. 452: 84 å Gustaf Johanssons Litt. N,
för kr. 2508: 69 å Abraham Danmelssons fitt. S, för kr. ot: fiT
å Johan Danielssons Litt. I och för kr. 668: 67 a KON frike
sons Litt. U; Johannes Backlund, Litt. BE, för Er 670-75 emtT
U; Jakob Johan Elansson, Litt. G, för kr. 3002: 70 4 Lit Er
för kr. 2,803: 46 å Helmer Erikssons Litt. W och för kr. 484: 31
å Eugén Svedbergs Litt. Z; K. L. Hansson, Litt. H, för kr. 333: 84,
Efraim Hansson, Litt. I för kr. 189: 88, Hilda Hansson, Et KR.
for kr. 648: 64, P. E. Asplund, Litt: DL; för kr. 699: 067 From
sunds Aktiebolag, Litt. O, för kr. 532: 37, K. E. Lundström, utt
P, för kr. 1144: 02, Flolmsunds Aktiebolag, Litt: Ri förka 10:56
och J. P. Svedberg, Litt. Y, för kr. 2,688: 956, samwvige 4 Höscn
Svedbergs Litt. 4; J. P. Svedberg, Litt: Y, för kr 4tör föra
Robert Svedbergs Litt. A och Anshelm Eriksson, Litt. X, för
Er 60635 scra fitt: UC

Lycksele den 18 Mars 1905.

På Ägodelnings-Rättens vägnar:
F. G. Timelin.>

N:o 66. I enlighet med gällande författningar offentlig¬
göres följande:

» Vid laga klyfning af alla ägorna till hemmanet ?/s2 man¬
tal Litt. Aaa N:o 1 Viska i Fredrika socken, hvilken klyfning