OCR Output

10

att afverkas inom tre år efter skedd utstämpling, hvarefter likviden
så verkställts, att delägarne berättigats afverka skog till följande
värden: Holmsunds Aktiebolag Litt. Aa, för kr. 6,948: 21 å eget
skifte litt. Ab; för kr. 1,849: Post PN. Hedbergs skifte Litt.
Ae och för kr. 0141: 88 å eget skifte Livt. Da; :C. R. Persson,
Tin Ac för kr. 0: 65 å AA. V. Perssons Litt. Ad och för kr.
93: 82 å Frans Mattssons Litt. Ag; Holmsunds Aktiebolag, Litt.
Ba, för kr. 63: 16 å Jenny Persdotters Litt. Af, för kr. 3,314: —
Aa ft AS för kr. 300: 80 å A. Vikter Anderssons Litt. Bb, för
kr. 9,590: 79 å Th. Anderssons Litt. Be och för kr. 846: 74 å
Aug. Sandströms Litt. Cb; Holmsunds Aktiebolag, Litt. Ca, för
för kr 2447: 04 å Litt. Ch och för kr. 1.656: 67 å Litt.[Da, samt
Frans Mattsson, Litt. Db, för kr. 738: 44 å Litt. Ag.
Lycksele den 18 Mars 1905.

På Ägodelnings-Rättens vägnar :

F. G. Timelin.>

N:o 64. Författningsenligt meddelas följande:

» Vid laga skifte å alla ägorna till Brännlands skifteslag i
Lycksele socken, hvilket skifte blifvit denna dag af Lycksele
lappmarks tingslags Ägodelningsrätt till efterrättelse faststäldt,
har beträffande ståndskogslikviden blifvit bestämdt, att ersättningen
skall beräknas i pänningar; men utgå i träd efter angifna priser,
att afverkas inom tio år härefter, hvarefter likviden så verkställts,
att I. A. I. Hammarberg berättigats afverka skog för kr. 1,564: 66
å Ebba M. Johansdotters skifte och för kr. 359: 59 å Gustaf
Johanssons skifte; att K. V. Johansson skulle äga afverka skog
för kr. 51: 89 & Gustaf E. Johanssons skifte och för kr. 83: 24
å Vilhelm Johanssons skifte, samt att Nils Johansson skulle äga
att å sistnämnda skifte uttaga skog för kr. 27: 06.

Lycksele den 4 Mars 1903.

På Ägodelnings-Rättens vägnar:

F. G. Timelin.»