OCR Output

9

lags! skifte Ditt. Ba och för kr. 10915: 13 4 J.A Normans bitt
Eb. Israel Johansson, Litt. Ac, för kr. 5,361: 80 4 Litt.-Eb, för
kr. 1,149: 01 å Maria Nilsdotters Iitt.. Be och för kr: £I9 403
Oskar Johanssons Litt. G:; K. A. Karlsson, Litt. B, för kr. 2,302: 52
å Holmsunds Aktiebolags Litt. Y; samma bolag, Ditt... CC). för kr.
361: 70 4 eget hemman Litt. Q; Fredrik Tarsson, Litt. EF) för
kr. 1,943: 68 å Litt. G, för kr. 19,874: 92 å Bror Nyostens Li
I för kr. 5584: 03 å Nils Johan Nilssons Litt. O' och för th
11.097: 18 & Litt. Y; Nils Joan Johansson) Itt ob mor Er
14 287: TI & Lars Lärssons Litt. W,; J. RR: Andersson, Ein ut
för kr. 5,599:;: 10 å Litt. W och för kr. 3,437: 52 å Sigurd Larssons
Litt. X; Holmsunds Aktiebolag, Litt. M, för kr. 5,404: 07 från
eget hemman Litt. L och för kr. 517: 90 från eget hemman Litt.
Y; J. A. Linder, Litt: Na, för kr. 1,269: 388 å Soffa LInuers Hum:
Ne, Karl KK. Iinder, Litt. Nb) för kr 3843: 17 4 fitt' Ne EotY
Linder, Litt. Nd, för kr. 2.374: 66 å Litt. Ne; PP: OO. Nilsson Lä
P, för kr. 1,645: 11 å Litt. Ne, för kr. 3068: 66 4 Litt O70cH
för kr. 4,647: 07 å Litt. X; Holmsunds Aktiebolag, Him uy för
kr. 2489: 16 '4 Litt. Q' och för kr. 1338: 32 å Litt Y; samma
bolag, Litt. X, för kr. 4,029: 96 å Litt. Y ; Nils Job. Nilsson, Litt.
TT, för kr. 10.551: 98 å Litt. O; Nils Petter Nilsson, fitto Br fon
kr. 689: 59 å Augusta binders Litt. Ne och för kr 2920: 6£ ä
N. A. LTinders Litt. Nf) samt Paulinus Johansson, Lit Zl för
kr. 1029: 70 4 Litt: Ne och för kt. 290: 91 4 Lär Xx

Lycksele den 13 Mars 1905.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:
F, G. Timelin.>

N:o 63. Till vederbörandes kännedom offentliggöres följande:

» Vid laga skifte å alla ägorna till Hedmarks by i Lyck¬
sele socken, hvilket skifte blifvit denna dag af Lycksele lapp¬
marks tingslags Ägodelningsrätt till efterrättelse faststäldt, har
beträffande ståndskogslikviden blifvit bestämdt, att ersättningen
skall beräknas i pänningar, men utgå i träd efter angifna priser,