OCR Output

8

N:o 61. Till vederbörandes kännedom offentliggöres följande:

» Vid laga skifte å alla ägorna till Nordanås— Fjällnäs skif¬
teslag i Sorsele socken, hvilket skifte blifvit denna dag af Lyck¬
sele lappmar ks tingslags Ägodelningsrätt till efterrättelse faststäldt,
har beträffande ståndskogslikviden En bestämdt, att ersättningen
skall beräknas i pänningar, men utgå i träd efter angifna priser,
att afverkas inom tre år efter utstämplingen, hvarefter likviden så
verkställts, att delägarne berättigats afverka skog till följande värden:
AA. Sörsöns Sion ÖR ki. 1.870: 79 å Johan Danisl om hemman
Fant AN för kr. 170:21 4 SE. Forsmans Litt. C och för kr. 178: 51
a betrus Johanssons Litt. D; Oskar Vestin för kr. 869: 14 å C. A.
ffläksknoms Litt. HM, för kr. 1,719: 32 å eget skifte Litt. K, för
kr Co 004: 78 å Samuel Fredrikssons Litt. L och för kr. 22: 75
å samme Fredrikssons Litt. M; Jonas Lundqvist, Litt. N, för kr.
aa tt a Litt. M och för kr. 5,525: 72 å eget skifte Litt. O, N. A.
Rönnholm för kr. 502: 46 å Litt. D, för kr. 886: 40 å Robert Johans¬
sons Litt. E, för kr. 2,054: 24 å Anders Johanssons Litt. F och för
Jr 2480; 424 Litt. M,; samt F. V. Andersson för kr. 9522: 14 å
Titt. BR och för kr. 6,043: 30 å Abraham Perssons Litt. G.

Lycksele den 13 Mars 1905.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:
F, G. Timelin.>

N:o 62. Till kännedom kungöres följande:

» Vid laga skifte å alla ägorna till Umgransele skifteslag
i Lycksele socken, hvilket skifte blifvit denna dag af Lycksele
lappmarks tingslags Ägodelningsrätt till efterrättelse esse, har
beträffande SIndkosslikviden blifvit bestämdt, att ersättningen
skall beräknas i pänningar, men utgå i träd efter angifna priser,
att afverkas inom tre år efter utstämplingen, hvarefter likviden
så verkställts, att delägarne berättigats afverka skog till följande
värden: Engelbert Israelsson, Litt. Aa, för kr. 14,598: 46 å Holm¬
sunds Aktiebolags skifte Litt. D; Fritjof Israelsson, Litt. Ab,
för kr. 6,071: 83 å Litt. D, för kr. 1,043: 22 å Holmsunds Aktiebo¬