OCR Output

6

för kr. 1,063: 15 å Johan Alfred Johanssons skifte Litt. L, för
kr 340: 103 å Johan Aprahamssons skifte Litt. M och för kr:
311: 49 å Gustaf Hedmans skifte Litt. N; Per Kristian Hedman,
Litt. 6) för kr. 403: 9174 Titt. H:; Johan Alfred Johansson, Litt.
KK, för "kr. 106: 904 Johan Emanuel Johanssons skifte Litt. I
ch för kr 1099-88 å Litt. DL; Aug. HM. From, Litt. O, för kr.
30: 70: a LÄtt. N; Arvid Vilhelm Abramsson, Litt. R, för kr. 145: 30
& litt N) för kr. 1,092: 03 å Knut BE. V. Johanssons skifte Litt.
Q och för kr. 243: 57 å eget skifte Litt. S; Jonas Ludvig Abrams¬
som, Litt. IP, för kr. 350: 95 4 Litt.Q och för 758:06 å Elolmsunds
Akuebölags skifte Litt. V; Densamme, Litt. U, för kr. 6: 88 å
KäCE) VT Johannes Johansson, Litt. X, för kr. 705; 64 å Litt. V
samt. Johan. Viktor Johansson, Litt. Y, för kr. 2,290:66. å Litt. V.

Lycksele tingsställe den 20 Maj 19053.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:
F. G. Timelin.»

N:o 99. Till vederbörandes kännedom meddelas följande:

» Vid laga skifte af alla ägorna till Bockträsks by samt
hemmanet N:o 1 Nordsjö i Sorsele socken, hvilket skifte blifvit
denna dag af Lycksele lappmarks tingslags ägodelningsrätt till
efterrättelse faststäldt, har beträffande ståndskogslikviden blifvit
bestämdt, att ersättningen skall utgå i träd, att afverkas å de
hemmansdelar, för hvilka den ej öfverstiger den för hvarje skatte¬
tal belöpande ordinarie utstämplingen, inom 3 år och i annat
fall inom högst 7 år härefter samt att delägarne skulle äga af¬
verka skog till följande värden: Karl Lundmark, Litt. A, för kr.
248: 04 å Karl Vestermarks skifte Litt. C och för kr. 1,028: 54
å Johan Lundmarks skifte Litt. E; Konrad Vestermark, Litt. D,
för kr ök 08 4 Litt. C; Gotthard Lundmark, Litt. G, för kr.
247: 50 å Andreas Höglanders skifte Litt. F och för kr. 220: 84
å Erik Vestermarks skifte Litt. M; Firman Markstedt & Söner,
UTN OER för kr 0160: 05 å Litt. B och för kr. 2,960: 44 å Litt.
EB medrik Olman, Litt. I, för kr. 5,931: 91 å Litt. C; Hilma