OCR Output

3

för kr. 184: 91, BP. J. Sjöström, Litt. Pe, för kr 1052: 68 och
E. A. Åström, Litt. A för kr: 047: 20, samtlige a litt DD EK.
Granström, Litt. Ua, för kr. 493: 31 å Litt. DD so för kr. 2320::00
å E. A. Sundströms sterbhusdelägares Litt. M; O. O. Söderlund,
tt O0p-för kr. 1063-33 å INC OM och "for ET. TT 008 Sd
ER. Kärrmans Ditt. Ra; P:O. Israelsson, Litt. Vb, för kr 9; f(0:t0;
Konrad Jonsson, Litt. Ve, för kr. 2,286: 33, G O Berg, litt: Ver
för kr. 1, 651: 30 och P. OO. Natanaelsson, Litt. Xa, för Er. 2: 43,
samtlige å Litt. Ra; N. J. A. Karlsson, Litt. Xb, för ke: (89 604
å Litt. Na och för kr. 997: 194 J. EL. Kärrmans Litt. Ib; PP oRYMGlT
Litt. Ya, för kr. 974: 16 å Litt. Rb; KK. A. Karlsson, Litt "XR,
för kr. 1,981: 30 å Litt. Rb, för kr. 62: 90 4 Robert Jonssons
Litt. Re, för kr. 16:80 a E A. Kärrmans Litt. Så och för mm
467: 99 å Sandviks Angsågs Aktiebolags Litt. T; Frans Norström,
Litt Za, för kr 1 081: 94 sm P. A. Norström, Iitt: 46) för kt:
260 £0 3 it MM ock för Er 200803 26la t J Lindströms Litt. Va.

Lycksele den 24 Oktober 1905.
På Ägodelningsrättens vägnar:

F. G. 'Timelin.»>

N:o 58. Till vederbörlig kännedom kungöres följande:

» Vid laga skifte af alla ägorna till Råstrands skifteslag i
Sorsele socken, hvilket skifte blifvit denna dag af Lycksele lapp¬
marks tingslags ägodelningsrätt till efterrättelse faststäldt, har
beträffande ståndskogslikviden blifvit bestämdt, att ersättningen
skall beräknas i pänningar, men utgå i träd efter öfverenskomna
priser, att afverkas inom tre år efter utstämpling, hvarefter likvi¬
den så uppgjorts, att delägarne berättigats afverka skog till föl¬
jande värden: Nils Isak Johansson, Litt. C, för kr. 470: 43 å G.
A. Nilssons skifte Litt. A; Nils August Edmund Nilsson, Litt.
D, för kr. 115: 31 å Litt. A och för kr. 200: 72 äå Erik Johanssons
skifte Litt. B; Erik Nilsson, Litt. EH, för kr. 165: 99 a Lit B
och för kr. 847: 59 å Sandviks Ångsågs Aktiebolags skifte Litt.
H; Nils. Petter Johansson, Litt: E) för kr: -:9887 89-44 Et Ef