OCR Output

+

Å hemmanet, som är styckadt i fyra särskilda ägolotter,
finnas manbyggnad, ladugårdsbyggnad, kornlada, sommarfähus och
stolpbod, utsås 1!/2 tunna korn och 2 tunnor potatis samt vinter¬
födas T.haäst, Oo kor. och 3. får, det är taxeradt till. 2400 kronor
och saluvärderadt till 1,600 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 21 Mars 1906.
Nils Kruse.»

N:o 537. FHFörfattningsenligt offentliggöres följande:

» Vid laga skifte å alla ägorna till Pauträsks skifteslag i
Stensele socken, hvilket skifte blifvit af Lycksele tingslags ägo¬
delningsrätt till efterrättelse faststäldt, har beträffande ståndskogs¬
likviden blifvit bestämdt, att ersättningen skall beräknas i pän¬
ningar, men utgå i träd efter öfverenskomna priser, att afverkas
inom sex år härefter, hvarefter likviden så verkställts, att del¬
ägarne berättigats afverka skog till följande värden: Salomon
döden litt om för kr. 317: 03 å EB. J. Israelssons Litt A och
för kr. 2,543: 93 å Sandviks Angsågs Aktiebolags Litt. B; Abra¬
Han Backlund, Litt: EF, för kr. 2145: 22 å Litt. B och för kr.
öl ao AA Nilssons Litt. C; Arvid Sundqvist, Litt. Gb, för
KR OO å J.A. bUundgviste " Litt. Ga, för kr. 1,681: 90 å
AE Nördenstams Litt. Sb och för kr. 781: 59 åJ. H. Kärrmans
Tift: Rb: CO: L Granström, Hitt. Ge, för kr. 4,604: 95 å Litt. Rb;
IK Vv Renberg, Litt. H, för kr. 2062: 39 å Litt. C; H. EB. Grön¬
bero Litt "I, för kr; 2,726: 94, Frans Granström, Litt. K, för kr.
40: 0 I Jo Natanaelsson, Litt. L, för kr. 542: 21 och J. O.
Flölmbere. litt. N,) för kr. 771: 39, samtlige å P. A. Nilssons Litt.C;
ROTA iskaolsson, Litt. OO, för kr: 328: 204 Litt. .C och för kr.
0 a dT AA Nilssons litt! D; Emma Kärrman, Litt. Pa,
OR ER ae Sr J. R. Onell, Litt. .Pb, för kr. 3,857: 77, Erans
Kärnman, Bitt. Pe, för kr, 038: 76, P. E. Eriksson, Litt. Pd,