OCR Output

3

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 19 Mars 1906.

Nils Kruse.»

N:o 59. På begäran intages följande
»Kungorelse.

Å offentlig auktion, som lördagen den 5 nästa Maj månad
klockan 2 e. m. hålles å till nes upplåten lägenhet inom
Bagaren N. M. Lindqvists gård å Lycksele municipalsamhälle,
kommer att, på sätt i utsökningslagen föreskrifves, försäljas N. L.
Markussons för skuld utmätta fasta egendomar ?/e. mantal N:o 2
och ”/128 mantal N:o 3 Kroksjö i Lycksele socken.

Hemmansdelarne ligga i sambruk. Å den förstnämnda
äro uppförda: mangårdsbyggnad, ladugårdsbyggning, vedbod och vagns¬
lider samt sommarladugård; det för båda gemensamma årliga ut¬
sädet är 4,8 hl. korn och 3,2 hl. potatis; å dem viuterfödas 1 häst,
9 kor och 10 får, fastigheterna äro taxeringsvärderade till 5,400
kronor och saluvärderade till 3,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 20 Mars 1906.
Nils Kruse.»

N:o 906. På begäran meddelas följande

Kungörelse.

Å offentlig auktion, som lördagen den 19 nästa Maj klockan
12 på dagen hålles å tingsstället vid Åsele kyrka, kommer i den
ordning, som om utmätt fast egendom finnes föreskrifvet, att för¬
säljas O. A. Mannelqvists för skuld utmätta fasta egendom ”/e4
mantal N:o 1 Jerfsjö i Vilhelmina socken.