OCR Output

2

Uppläses i kyrkorna uti Lycksele lappmarks tingslag.
N:o 53. På begäran intages följande

»Kungorelse.

Å offentlig auktion, som förrättas lördagen den 28 nästa
April månad klockan 2 e. m. å till tingssal upplåten lokal i Bagaren
N. M. Lindkvists gård å Lycksele municipalsamhälle, kommer att,
på sätt i utsökningslagen säges, försäljas N. J. Lindgrens för
skuld utmätta fasta egendom ”/e« mantal N:o 1 Aha i Sorsele socken.

Å örnar finnas en nyuppförd stugubyggnad och ett
mindre fähus, som båda dock icke äro fullt inredda, en åkerareal
af omkring 16 ar samt vinterfödas en häst och fyra kor.

Det är salu- och taxeringsvärderadt till 1,200 kronor.

De, hvilka hafva fordringar, som skola ur egendomen gäl¬
das, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att
sin rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 19 Mars 1906.
Nils Kruse.»

Uppläses uti kyrkorna inom Åsele lappmarks tingslag.

N:o 54. På begäran offentliggöres följande

»Kungorelse.

Å offentlig auktion, som hålles lördagen den 19 nästa Maj
månad klockan 11 f. m. Å tingshuset vid Åsele kyrka, kommer
att, på sätt i utsökningslagen säges, försäljas Hemmansägaren A.
O. Lindbergs konkursmassas fasta egendom !3/128 mantal Litt. Dd
N:o 4 Norra Latikberg i Vilhelmina socken.

Å hemmanet finnas två manhbyggnader, den ena under upp¬
förande, bagarstuga, ladugårdsbyggnad, loge, del i badstuga, som¬
marfähus, allt i godt stånd, utsås 4 tunnor korn och 2 tunnor
potatis samt vinterfödas 1 häst, 6 kor och 10 får; det är taxe¬
rings- och saluvärderadt till 5,200 kronor.