OCR Output

Konungens Befallningshatvandes 1 Västerhottens Tän
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 51—74.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 51. Jonas Westerlund har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren Bertil Lagerkvist att
verkställa klyfning å hemmanet ”'/2s6 mantal. N:o I Somors 1
Umeå socken; Och varder, jämlikt 13 83 i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom åtta dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökanden i valet af förrattningsman:;
åliggande det Kronolänsmannen i Umeå södra distrikt att hit in¬
sända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 52. HEmnär Johan August Eriksson och C. Bergström
härstädes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren T.
Bergman att verkställa laga klyfning af alla ägorna till hemmanen
!/g mantal N:o 1 Granön och 25/416 mantal N:o 1 Videlund i Deger¬
fors socken, varder, jämlikt 13-83 i Kungl: Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 NR 1866, öfriga delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom tolf dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Deger¬
fors sockens kyrka äppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida
de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman,; åliggande
det Kronolänsmannen i Degerfors distrikt att hit insända bevis
om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.