OCR Output

7

socken har bestämts, att ståndskogslikvid skall utgå af följande
ägolotter med följande belopp: litt. Aa fem kr. 64 öre, litt. Ab
en kr., litt: Ae nittionio kr. 20 öre i penningar, ltt. Bd fömtio¬
sju kr. 70 öre i penningar, sjuttiofyra kr. 4 öre in natura, litt.
Be åttioen kr. 74 öre i penningar, trehundranittiotre kronor 53
öre in natura, litt. "Ca fyrtionie kr. 8 öre i penningar, tvaånun.
dratrettioen. kronor 12 öre in natura, litt. Cb fyra kronor in
natura, litt. Cec trehundratjuguåtta kronor 34 öre in natura, litt.
Cd trettio kronor 64 öre i penningar, nittioåtta kronor 95 öre
in natura, litt. Cc trettiotre kronor i penningar, etthundrafemtio¬
tre kronor 48 öre in natura, litt. Da trettiofyra kronor 44 öre i
penningar, tvåhundranitton kronor 56 öre in natura, litt. Fa ett¬
hundrafjorton kronor 49 öre in natura, litt: ED Sjutton kroner
42 öre i penningar, etthundratrettiotre kronor 12 öre in natura,
att utgå inom två år efter förrättningens fastställelse.
Tingshuset vid Skellefteå stad den 27 Februari 1906.

På Domareämbetets vägnar:

Axel Nyrén.»

N:o 49. Till vederbörandes kännedom intages följande:

» Vid af Degerfors tingslags Egodelningsrätt denna dag
fastställd hemmansklyfning å '/16 mtl Strandåker N:o 1, Litt.
A, har genom förening emellan delägarna blifvit bestämdt, att
1 ståndskogslikvid skall gäldas, till !/s den 1 Jul 1907 fill 6
den 1 Juli 1908 och till 2/4, den 1 Juli 1909, af caarenm tull EG
mtl, Litt. Aa, O. R. Lundström 772 kronor 34 öre till egaren
till !!/960 mtl, Litt. Ab, Olof Nilsson och 111 kronor 50 öre till
egaren till !/969 mtl, Litt. Ae, Albert Nilsson, af egaren till !!/960
mtl, Litt. Ac, Arvid Nilsson 352 kronor 98 öre til bemalde
Albert Nilsson samt af egaren till !/192 mtl, Litt. Af, Sigrid
Johansson 400 kronor 57 öre till Albert Nilsson och 6,198 kro¬
nor 60 öre till egaren till !/960 mtl, Litt. Ad, Anders Nilsson.

Tingsstället i Degerfors den 2 Mars 1906.
På Egodelningsrättens vägnar:

Axel Reuterskiöld.»