OCR Output

6

terminer med ett års mellanrum och första tredjedelen den 15
November det år, de nya skiftena afbergats.

Tingshuset vid Skellefteå stad den 27 Februari 1906.
På Domareämbetets vägnar:

Axel Nyrén.>

N:o 46. Till vederbörlig kännedom meddelas följande:

» Vid denna dag af Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt
fastställd hemmansklyfning å litt. Ad '/,. mtl Furunäs N:o 1,
Skellefteå socken, har bestämts, att ståndskogslikvid skall utgå
af ägolotten litt. Ada med etthundrafemtioen kronor 41 öre in
natura inom tre år efter förrättningens fastställelse.

Tingshuset vid Skellefteå stad den 27 Februari 1906.
På Domareämbetets vägnar:

Axel Nyrén.»

N:o 47. Till vederbörlig kännedom kungöres följande:

» Vid denna dag af Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt
fastställd. laga klyfning af litt. Db "/; mtl Ostvik N:o 4, Byske
socken, har bestämts, att ståndskogslikvid skall utgå af ägolotten
litt. Dba med sextiotvå kronor 82 öre i penningar och femtiofem
kronor 88 öre in natura inom tre år efter förrättningens fast¬

ställelse.
Tingshuset vid Skellefteå stad den 27 Februari 1906.

På Domareämbetets vägnar:

Axel Nyrén.»

N:o 48. Till vederbörlig kännedom offentliggöres följande:

» Vid denna dag af Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt
fastställd laga delning å Morö bys fyllnadsmark i Skellefteå