OCR Output

öd

Uppläses i kyrkorna inom Lycksele lappmarks tingslag.
N:o 44. På begäran offentliggöres följande

»Kungoörelse.

Måndagen den 7 Maj detta år kl. 10 f. m. försäljes till
den högstbjudande genom offentlig auktion, som förrättas i J.
Aug. Renmans gård i Norrsele, nämnde Renmans konkursbo
tillhöriga fastighet ”/,,.. mtl N:o 1 Norrsele, med dära bennuhiga
åbyggnader, bestående af mangårdsbyggnad, indelad på nedre
botten i kök, skafferi, kökskammare, sal, salstambur och förstuga,
och på öfre botten 3 rum, två skrubb och vind.

Alla rum, utom ett på vinden, där eldstad saknas, äro
inredda och i godt stånd.

Uthus, indelade 1 foderlada, ladugård, hemlighus, gödsel¬
rum, stall (oinredt), redskapsbod och vedbod. Samtliga hus nya
och i länets brandstodsbolag försäkrade för 6,300 kronor. Esgen¬
domen i öfrigt taxerad till 1,700 kronor och kan för närvarande
å densamma födas en häst och tvänne kor.

De hvilka möjligen äga rätt i egendomen hvarom i utsök¬
ningslagen 8 100 sägs, äga att denna sin rätt i egendomen be¬
vaka vid auktionstillfället.

Angående betalningsvilkoren äro de bestämda i enlighet
med 8 107 utsökningslagen.

Fordringsegarena i förenämnda bo varda samtidigt här¬
med kallade att omedelbart efter högsta anbudets afgifvande
pröfva detsammas antaglighet.

Sorsele den 17 Februari 1906.

Konkursförvaltningen.»>

N:o 45. Författningsenligt intages följande:

»Vid denna dag af Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt
fastställd laga delning å litt. Acb '/., mtl Storbränna N:o +,
Byske socken, har bestämts, att ståndskogslikvid skall utgå af
ägolotten litt. Acba med tjugutre kronor 7 öre in natura i tre