OCR Output

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 42. Alldenstund Olof Oskar Nilsson härstädes anhål¬
lit om förordnande för Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohl¬
berg att verkställa laga delning å alla ägorna till hemmanet !/;,
mtl N:o I och !/., mtl N:o 2 Norrlångträsk i Byske socken, var¬
der, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, inom fjorton dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit uti Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det t. f. Kronolänsmannen i Byske distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagda
sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Åsele lappmarks tingslag.

N:o 43. På begäran intages följande
»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas å tingsstället i
Asele Onsdagen den 11 nästa April kl. 11 f. m., kommer att till
försäljning : utbjudas F. E. 'Tidéns för skuld utmätta lägenhet
Emanuelsro i Fredrika socken, afsöndrad från »?/., mtl N:o 3
Viska: ¬

A lägenheten, som har en areal af 7 hektar, 36 ar, finnes
uppförd en lada. Lägenheten har åsatts ett försäljningsvärde af
200 kronor, däraäll den äfven är taxerad.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 28 Februari 1906.
| Nils Kruse.»