OCR Output

3

verket består, finner sig Umeå Flottningsförening nödsakad härigenom påkalla
Konungens Befallningshafvandes särskilda beslut angående timmerflottningens
ordnande för årets flottning samt hemställa, det Konungens Befallningshafvande,
med tillämpning af 3 mom. af 8 $ i Flottningsstadgan den 30 December 1880,
måtte förordna, att de byggnader, som i sammanhang med omregleringen komma
att påbjudas, må i den mån de färdigbyggas och blifva för flottningen använd¬
bara af föreningen för flottningen begagnas under tiden intill dess arbetena blif¬
vit fullbordade och i vederbörlig ordning afsynade och godkända.

Anledningen till de ökade massorna af småtimmer är att söka i de
förändrade bestämmelserna i det nya reglemente, som trädt i kraft nästlidet år,
hvarigenom virkesägarne beredts möjlighet att tillgodogöra sig så små dimen¬
sioner, att de i flottningsumgälder draga !/; af timmerenheten.

Skulle af någon anledning utslaget i ärendet icke komma att före den
15 i denna månad expedieras, får flottningsföreningen, som i alla delar gillar
Majoren Cornells ofvan berörda förslag till omregleringen, vördsamt anhålla, det
anläggningen af sorteringsverket vid Nyhult redan nu må påbörjas och fullbor¬
das i de delar, som bifogade plankarta utvisar.

Genom denna anordning kan, ehuru med fördyrade omkostnader, timrets
afskiljande äga rum, hvarefter det sålunda afskilda timret af smärre dimensioner
i sorteringsverket flottlägges för att bogseras genom den s. k. Ytterhiskeforsen,
genom hvilken dylikt timmer icke kan föras i ringband, under det att det gröfre
timret flottas i ringband på sätt som hitintills ägt rum.

Borgen för den kostnad och skada, som genom Konungens Befallnings¬
hafvandes bifall till denna vår framställning kan tillskyndas strand-, fiske-, bro¬
eller vattenverksägare eller annan, bifogas.

Umeå den 5 Mars 1906.

Umeå Flottningsförening.
Bertil Magnét.»

I anledning häraf varder vederbörande strand-, bro-, fiske¬
och vattenverksägare samt andre, hvilkas rätt kan vara af frå¬
gan beroende, härigenom förelagdt att sist inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i ofvannämnda kyrkor uppläst,
hit inkomma med skriftligt svar å ansökningen, vid aäfventyr,
om det försummas, att sådant icke anses utgöra hinder för må¬
lets afgörande; kommande ansökningen att under tiden å Lands¬
kansliet hållas vederbörande tillhanda.

Det åligger Magistraten i Umeå och Kronolänsmannen i
Umeå norra distrikt att befordra denna kungörelse till uppläs¬
ning 1 respektive kyrkor samt däröfver hit insända bevis.