OCR Output

2

Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom -tjuguen dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Lycksele sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
denei valet af förrättningsman, åliggande det Kronolänsmannen
i Lycksele södra distrikt att hit insända bevis om denna kungö¬
relses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Jörns sockens kyrka.

N:o 40. Enär Gustaf Åström, W. Södermark, Wiktoria
Lundmark och O. Andersson härstädes anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att verkställa laga
klyfning å '/16 mantal N:o 1 Fjellboheden i Jörns socken, varder,
jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den
9 November 1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom. Törelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit uti Jörns sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman, åliggande det
Kronolänsmannen i Jörns distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Umeå stads- och Umeå landsförsamlings kyrkor.

N:o. 41. Umeå Flottningsförening har hit ingifvit en så
lydande ansökning:
» Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Af anledning att Konungens Befallningshafvandes utslag i fråga om sökt
omrepglering af Umans 1:sta och 1:sta A distrikt ännu icke afkunnats och äfven
om utslaget inom den närmaste tiden kommer att meddelas, de vidtomfattande
arbeten, som omförmälas i Majoren J. F. Cornells förslag i frågan, särskildt
beträffande timmersorteringen vid Nyhult och flottningen förbi Umeå stad, hinna
fullbordas före början af årets flottning samt med nuvarande anordningar med
corteringen afskiljandet af större massor timmer af små dimensioner, hvilka vid
årets flottning med all sannolikhet äro att till utsortering förvänta, icke låter
sig göras till följd af detta småtimmers, genom strömmens inverkan, benägenhet
att "krypa" under de flytande timmerbommar, hvaraf det nuvarande sorterings¬