OCR Output

Konungens. Belallningshafvandes 1 Västerhottens län
Kungörelser

år 1906.

8er. B. Landskansliet. N:ris 38—50.

Uppläses i Wilhelmina sockens kyrka.

N:o 38. Hos Konungens Befallningshafvande har Hans
Wikström, på uppdrag af nee uti Bäskån—Jerfsjöåns
flottningsförening, uti en hit ingifven skrift anhållit om faststäl¬
lelse å ett skriften bilagdt förslag till reglemente för nämnda
flottningsförening; Och varder i anledning häraf kungjordt, att
en hvar, som mot ansökningen har något att erinra, äger att
inom tjuguen dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Wilhel¬
mina sockens kyrka uppläst, därom hos Konungens Befallnings¬
hafvande göra anmälan, vid äfventyr, om det försummas, att
sådant icke kommer att utgöra hinder för ärendets afgörande i
befintligt skick; kommande ansökningshandlingarne under tiden
att hållas vederbörande tillhanda hos Länsmannen i Wilhelmina
distrikt, som har att tillse att denna kungörelse varder uppläst
i ofvannämnda sockens kyrka och däröfver med handlingarnes
återställande hit insänder bevis.

Uppläses 1 Lycksele sockens kyrka.

N:o .39. AV AA Andersson, J. A. Larsson, OC AA. Seder
lund, I. ÅA. Lindberg, L. Edholm, A.: FE: Backman, tes Aug.
Rosenberg, J. F. Dahl, O. Israelsson, J. O. Norgren, J. E. Holm¬
gren, N. A. Nordström, G. R. Carlsson, Gustaf Nilsson, OO: Nor¬
ström, G. F. Gustafsson, Lydia Gustafsson, Agnes Gustafsson
samt Holmsunds Aktiebolag hafva härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren J. F. Johanson att verk¬
ställa laga skifte å uppgrundningslägenheten Tufträsket, tillhö¬
rande Tufträsks by i Lycksele socken; Och varder, jämlikt 13 3 i