OCR Output

4

talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit
i Löfångers sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Löfångers distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

N:o 37. Författningsenligt intages denna
»Kungörelse. s

Vid lagå skifte å Grantjäln N:o 1, ”/s2 mantal, i Burträsk
socken, hvilket skifte denna dag blifvit af Burträsks tingslags
Ägodelningsrätt faststäldt, har genom förening angående stånd¬
skogsliqviden blifvit bestämdt, att ägaren till Litt. A, "/128 man¬
tal, J.L. Fredriksson skall bekomma skog af ägaren till Litt. B
228 mantal F. L.: Fredriksson, för 287 kronor 43 öre och af
ägaren till: Litt. D, "/12s mantal, C: O. Fredriksson, för 139 kro¬
nor 25 öre samt att ägarne till Litt. C, likaledes 5/128 mantal,
omyndige J. R. Johansson och K. Hj. Johansson, skola af C. O.
Fredriksson bekomma skog för 148 kronor 19 öre, enligt pris¬
lista, att utgå in natura af största befintliga dimensioner och af¬
verkas inom fem år från denna dag.

Tingsstället vid Burträsk kyrka den 13 Februari 1906.
Herman Rogberg.

Ägodelnings-Rättens Ordförande.»

Umeå, i Landskansliet, den 28 Februari 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.