OCR Output

Uppläses 1 Lycksele sockens kyrka.

N:o 34. Enär P. BE. Olofsson härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. F. Johanson att verk¬
ställa laga klyfning å alla ägorna till hemmanet !/+ mantal litt.
A. N:o 1 Flakaträsk i Lycksele socken, varder, jämlikt 13 8 i
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Lycksele sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
den i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen
i Lycksele södra distrikt att hit insända bevis om denna kun¬
görelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 35. Carl Österlund har härstädes anhållit om förord¬
nande för vice Kommissionslandtmätaren S. J. Johanson att
verkställa laga klyfning af hemmanet ”/«« mantal N:o 9 Täfteå
i Säfvar soeken; Och varder, jämlikt 13 & i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att vid
äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar, sedan denna kungö¬
relse blifvit i Säfvars sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman:; åliggande det Kronolänsmannen i Säfvars distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

N:o 36. Sedan Er. Pettersson anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga
skifte å hemmanet !7/e mantal N:o 1 Stavattstjälen i Löfångers
socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att vid äfventyr af