OCR Output

det Kronolänsmannen 1 Löfångers distrikt att hit insända bevis
om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 32. Sedan Johan Lindgren, O. P. Ågren och oM och
Domsjö Aktiebolag härstädes anhållit om förordnande för vice
Kolmissjonslandtmätaren S.J. Johanson att verkställa utstakning
och rörläggning af rågångarna omkring Olof Ågrens och Johan
Lindgrens torplägenheter, afsöndrade från hemmanet ' = mantal
N:o i Balåker i Bjurholms socken, varder, jämlikt 1381 Kungl
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga
vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att
vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Bjurholms sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af
förrättningsman ; åliggande det Kronolänsmannen i Bjurholms
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 33. NSamuel Nilsson och Pher Ludvig Phersson hafva
härstädes anhållit om förordnande för vice Kommissionslandtmä¬
taren John A. Petersson att verkställa laga skifte å alla ägorna
till hemmanet Königslund N:o 1, !'Ég mantal kronoskatte, 1 Lyck¬
sele socken; Och varder, jämlikt 13 SI Köngl Majts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att vid äfventyr af
talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit i Lycksele sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman ;
åliggande det Kronolänsmannen i Lycksele södra distrikt att hit

insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.