OCR Output

Nomingens belallmeshalvandes 1 Västerbottens
Kungörelser

3 är 1906.

Ser. B. Landska nskel N:ris 30—-37.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 30. Utien till Konungens Befallningshafvande ingifven
skrift jar Gyttorps Sprängämnes Aktiebolag anal om tillstånd
att ä ägendomen Litt. C. A. N:o 7 Norrböle i Skellefteå socken
uppföra ett magasin för upplag af på en gång högst 800 kilo¬
oram dynamit, 200 kilogram krut och 10 kilogram tändhattar
för dynamit, hvilket i anledning af föreskriften i 30 8 i Kungl.
Förordningen angående le varor den 19 November 1897
härmed kungöres, med föreläggande för den, som mot ansök¬
ningen har något att erinra, att senast inom fjorton dagar, efter
det denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst,
vid talans förlust, därom hos Konungens Befallningshafvande
göra anmälan; skolande Kronolänsmannen i Skellefteå norra distrikt
hitsända bevis om kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

N:o 31. Anders Gustaf Andersson och Per Anton Anders¬
son hafva härstädes anhållit om förordnande för Kommissions¬
landtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga klyfning å sökan¬
denes hemman 7/s2 mantal N:o 6 Kräkånger i Löfångers socken,
Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skif¬
tesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem förrättningen
angå in härigenom förelagdt, att vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Löfångers
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande