OCR Output

öd

Karl Hellgren, i ståndskogslikvid utbekomma hvardera 37 kronor
00 öre; hvilket härmed kungöres.
Umeå den 8 Januari 1906.
På Egodelningsrättens vägnar:

Axel Reuterskiöld. »>

N:o 29. Författningsenligt intages följande:

» Vid denna dag af Malå och Norsjö tingslags Egodelnings¬
rätt fastställdt laga skifte å !/s8 mantal N:o 1 Stenbrånet i Norsjö
socken har bestämts, att ståndskogslikvid skall utgå af egolotten
Litt: C med 2351 kronor 18 öre, att uvtagas in natura mom tre
år från skiftestillträdet.

Tingsstället i Norsjö by den 7 Februari 1906.

På Egodelningsrättens vägnar:

Fritz Brock.»

Umeå, 1 Landskansliet, den 20 Februari 1906.

Henning Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.