OCR Output

4

försäljes följande, O. A. Mannelqvist tillhöriga, för skuld ut¬
mätta, inom Vilhelmina socken belägna fastigheter:

1:0) !/s2 mantal N:o 3 Bäsksjö. Å hemmanet finnas inga
åbyggnader, men goda ängslägenheter; afverkningsrätten till sko¬
gen är såld på 20 år från och med 1891; hemmanet är taxeradt
till 1,000 kronor och saluvärderadt till 700 kronor.

2:0) Utskiftet N:o I, utgörande ett skogsskifte, afsöndradt
från ”/« mantal N:o 3 Bäsksjö och värderadt till 400 kronor.

3:0) "/e mantal N:o I Jerfsjö. Å hemmanet finnas: 1:0)
manbyggnad, inredd, 2:0) kornlada, 3:20) foderlada, 4:0) sommarfähus,
5:0) stolpbod; samt vinterfödas 1 häst, 5 kor och 5 får och utsås
2 tunnor korn och 1 tunna potatis; det är taxeradt till 4,000 kro¬
nor och af utmätningsförrättaren saluvärderadt till 2,000 kronor.

De hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin rätt
därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 15 februari 1906.

Nils Kruse.»

N:o 28. Härigenom kungöres följande:

a) »Vid af Nordmalings och Bjurholms NN Egodel¬
ningsrätt denna dag faststäld hemmansklyfning å 5las mantal
Högås N:o 1, Titt. Ab, i Bjurholms socken har genom förening
blifvit bestämdt, att egaren till ”/ov6 mantal, J. E. Hägglund, skall
till egaren till ae mantal, Johan Hägglund, före den 1 April 1906 i
ståndskogslikvid erlägga 242 kronor 8 Öre; hvilket härmed kungöres.

Tingsstället i Nyåker den 17 Januari 1906.

På Egodelningsrättens vägnar:
Axel Reuterskiöld. »>

b) »Vid af Umeå tingslags Egodelningsrätt denna dag fast¬
stäld hemmansklyfning å ”/144 mantal Sörfors N:o 1, Litt. AfA, i
Umeå socken har genom förening blifvit bestämdt, att Jonas Fredrik
Arnqvist och Per Oskar Arnqvist, hvardera egare till ”/s6 mantal,
egde att den 1 December 1905 af egaren till återstående !/s2 mantal,