OCR Output

3

angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Sorsele
sockens kyrka uppläst, bit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmanen i Sorsele distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 27. På begäran offentliggöres följande:

a a »Kunggörelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas å tingshuset vid
Åsele kyrka onsdagen den 28 nästa mars månad klockan 12 på
dagen, försäljes Larne Olof Ekbäcks för skuld utmätta fasta egen¬
dom 5les mantal N:o 5 Latikberg i Vilhelmina socken af Väster¬
bottens län.

Å hemmanet finnas:

1:0) mangårdsbyggning i godt skick, 2:0) fähus med port och
foderlada, nytt och i godt stånd, 3:0) tröskloge med golf och botten,
4:0) bagarstuga, vedbod och matbod, 5:0) sommarfähus med bås¬
inredning och 6:0) mjölkbod, — kunna vinterfödas 1 häst, 5 kor
och 12 får samt utsås 3 å 4 tunnor korn och 2 tunnor potatis;
det äger en skogstillgång enligt vederbörande jägmästares beräk¬
ning af 18,905 träd, som vid brösthöjd hålla 8 engelska tum er
därutöfver.

'Taxerings- och saluvärdet är 3,700 kronor.

De hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 16 februari 1906.

Nils Kruse.>

b) >»Kung&görelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas å tingshuset vid
Åsele kyrka onsdagen den 28 nästa mars månad klockan 11 f. m;,